All ถ้วยชาม

ชามเซรามิค-ถ้วยเซรามิค มีทุกไซด์ทุกประเภท ตั้งแต่ถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยซอส ถ้วยน้ำพริก ถ้วยซุป ชามแกง ชามก๋วยเตี๋ยว และ สลัดโบวล์